Letter-from-MAHABALI

Letter From Mahabali

പ്രേക്ഷകൻ :          മഹാബലി, പാതാളം സ്വീകർത്താവ് :   വിദ്യാർത്ഥികൾ,  MIIM കുട്ടിക്കാനം. മരിയനിലെ ഓണാഘോഷത്തിന് എത്തിയില്ലേൽ നാണക്കേട് കൊണ്ട് പാതാളത്തിൽ കിടക്കാൻ വയ്യാ. ഇനി ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളു. ദേ.. ഇപ്പൊ വരാം എന്ന് […] Read More